Mariagerfjord Kunstforening

Information om medlemskab findes nederst på siden.
 

Mariagerfjord Kunstforening hed tidligere Hobro Kunstforening, men tog ved 60-års jubilæet i 2006 det nuværende navn i erkendelse af, at kunstforeningen er den eneste kunstforening med offentlig adgang i Mariagerfjord Kommune.

Kunstforeningen har siden 1946 arrangeret skiftende kunstudstillinger i Hobro. Kimen blev lagt allerede i 1944, hvor Borger- og Håndværkerforeningen og Museumsforeningen tog initiativ til en kunstudstilling med hobrogensernes private billeder. Udstillingen viste et klart behov for en lokal kunstforening, som blev til virkelighed ved den stiftende generalforsamling den 26. januar 1946.

Siden har kunstforeningen hvert år vist en bred vifte af førende danske og udenlandske kunstnere. I begyndelsen viste foreningen en overgang sine udstillinger  i salen på det hedengangne, fornemme Grand Hotel på Kirketorvet. Her kunne man på de okseblodsfarvede og reliefmønstrede stoftapeter og mellem væglampetterne se billeder af bl.a. Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Sigurd Swane, Ejler Bille, Svend Engelund og andre af tidens store malere.

Da Hobro i 1962 fik gymnasium, var det naturligt at flytte udstillingsvirksomheden hertil. Også det nye bibliotek har i nogle år stillet lokaler til rådighed for udstillingsvirksomheden. Fra begyndelsen af 1990’erne har udstillingerne været vist i Kunstetagerne. I årenes løb er det blevet til flere hundrede udstillinger med professionelle kunstnere. Mange af disse udstillinger har været vandreudstillinger fra Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, som Hobro Kunstforening har været medlem af i alle årene. I de seneste år har kunstforeningen selv etableret næsten alle udstillinger.

Der vises 6 – 8 udstillinger om året. Fernisering fremgår af hjemmesiden samt af sæsonfoldere, som kan afhentes i Kunstetagerne.

 

Medlem af Mariagerfjord Kunstforening:

Indmeldelse i Mariagerfjord Kunstforening sker ved henvendelse til foreningens kasserer:
Majse Madsen, Myhlenbergvej 8, 9510 Arden. 

Tlf.: 2442 5128, E-mail:

 

Kontingent: 350 kr. pr. husstand
1.500 kr. for et virksomhedsmedlemsskab

Beløbet kan indsættes på konto:

9070 336 5771110 i Sparekassen Danmark eller over netbank.
Husk venligst at angive navn og adresse.

 

Medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening

- Invitationer og kataloger til udstillinger
- 10% rabat ved køb på de fleste udstillinger
- Tidsskriftet Kunstmagasinet tilsendt fire gange årligt
- Del i lodtrækning om indkøbt kunst
- Tilbud om deltagelse i kunst- og kulturrejser
- Gratis adgang til kunstforeningens foredrag og arrangementer

 

Mariagerfjord Kunstforening

- Er en af kommunens ældste kulturelle foreninger stiftet i 1946 og hed indtil 2006 Hobro Kunstforening.
- Udstiller i Kunstetagerne i Bies Gård, hvor der året rundt vises kunst af anerkendte
  kunstnere fra Danmark og udlandet.
- Køber kunst for en del af medlemmernes kontingent.
- Foretager lodtrækning blandt medlemmerne af indkøbte værker
- Arrangerer foredrag og rejser.
- Er repræsenteret i styrelsen af Hobro Kunstsamling.

 

Privatlivspolitik

Når du melder dig ind i Mariagerfjord Kunstforening, accepterer du samtidig, at Mariagerfjord Kunstforening indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om dig.
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de oplysninger om dig, der er nødvendige for at kunne håndtere dit medlemskab. Dvs. at kunne sende dig udstillingskataloger, invitationer til ferniseringer og hvad der ellers naturligt indgår i dit medlemskab. Videoovervågningen af udstillingsområdet anvendes kun i forbindelse med hærværk, tyveri eller indbrud og opbevares i 30 dage efter optagetidspunktet.
Dataene til oprettelse og håndtering af dit medlemskab opbevares i op til tre år efter at medlemsskabet er ophørt. Mariagerfjord Kunstforening er dataansvarlig, og foreningens kasserer er ansvarlig for behandlingen af persondataene.
Du kan på forespørgsel altid få oplyst, hvilke data vi har om dig og kan til hver en tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine data.

 

Bestyrelsen

Birgitte Nissen (fmd.). Skovbrynet 5, 9500 Hobro. Tlf. 9852 4252 / 6059 1502

Lise Storm (næstfmd.)

Majse Madsen (midlertidig kasserer). Myhlenbergvej 8, 9510 Arden. Tlf. 2442 5128

Martha Andersen

Fester Garm

Jenny Hansen

Dorthe Lund (kommende kasserer)

Carsten Nielsen

 

 

Kunstfaglig medarbejder:

Anne Lie Stokbro. E-mail: . Tlf. 2169 2328

 

Vedtægter for Mariagerfjords Kunstforening

§ 1
Foreningens navn er Mariagerfjord Kunstforening

§ 2
Foreningens formål er at virke for kendskab til og forståelse af kunst.
Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af kunstudstillinger, foredrag og filmforevisninger samt på anden efter bestyrelsens skøn hensigtsmæssigt måde.

§ 3
Foreningen har permanent udstillingssted i Kunstetagerne, Bie’s Gård i Hobro.
Foreningen samarbejder med Hobro Kunstsamling.
Foreningen kan herudover medvirke i aktiviteter til fremme af foreningens formål i andre dele af kommunen.

§ 4
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5
Kontingentets størrelse for det kommende regnskabsår fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Der betales forud for et år ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst
1 måneds varsel til en 1. januar.

§ 6
Medlemmerne har, mod forevisning af kvittering eller medlemskort, adgang til foreningens arrangementer til nedsat pris eller eventuelt uden betaling.

§ 7
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer valgt ved simpelt flertal for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder og arrangementer.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale dagblade eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af fremsatte forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til beslutning under dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til vedtægtsændringer og vedtagelse af foreningens opløsning, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med 6 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken pågældende forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødtes antal.
Ingen generalforsamling kan forpligte bestyrelsen eller medlemmerne udover kontingentet.
Der føres protokol over alle generalforsamlinger. Referatet underskrives af formand og dirigent

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/5 af foreningens ordinære medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden med angivelse af emnet for generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 1 måned efter, at begæring er fremsat.

§ 10
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen, ved hvilken opløsningen besluttes, bestemmelse om anvendelse af foreningens midler til kulturelle formål.


Vedtaget på generalforsamlingen den 21. februar 1991 og den 24. marts 1992.
Revideret den 19. marts 2013.


Billede: Eigil Westergaard. Musikstenen, 1982. Foto Niels Reiter.